Alături de angajați, clienții sunt cei mai importanți pentru dumneavoastră pentru că fără ei bunurile sau serviciile oferite de companie nu ar putea fi valorificate. De aceea este important să vă gândiți și la ei atunci când aveți în vedere asigurarea afacerii și să-i protejați împotriva daunelor materiale sau vătămărilor corporale care i-ar putea afecta.

Obiectul prezentului Contract de asigurare îl constituie asigurarea intereselor patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislației Republicii Moldova, corelate cu răspunderea acestuia de a recupera, în ordinea stabilită prin lege, a prejudiciilor cauzate unor persoane terțe (păgubiți) în cadrul exercitării de către Asigurat a activității sale prevăzute în contractul de asigurare, cu excepția:

  • Recuperării pagubelor, cauzate de utilizarea autovehiculelor
  • Utilizării de către Asigurat, în calitate de transportator, a unităților de transport
  • Cazurilor exercitării  activității profesionale
  • Falimentul sau insolvabilitatea Asiguratului nu absolvă Asigurătorul de obligațiile sale asumate conform contractului de asigurare.

INTACT Asigurări Generale poartă răspundere, dacă evenimentul asigurat, legat de activitatea asigurată a Asiguratului, a avut drept consecință:

1.Decesul, pierderea capacității de muncă, mutilarea pătimitului (dauna corporală)

 

2. Nimicirea sau deteriorarea bunurilor ce aparțin unor terțe persoane (paguba materială)

3. Cheltuielile de judecată ale Asiguratului (Persoanelor asigurate), dacă aceste cheltuieli împreună cu suma despăgubirii de asigurare nu depășesc limita responsabilității de asigurare, prevăzută de contract (suma de asigurare sau o parte a ei minus franșiza)

 

4. Suportarea cheltuielilor raționale, necesare pentru salvarea vieții și bunurilor personale, care au suportat pagube în urma producerii cazului asigurat, sau pentru reducerea pagubei, cauzate de evenimentul asigurat si cheltuieli suportate de asigurat in procesul civil

5. Suportarea unor cheltuieli raționale necesare pentru constatarea preliminară a circumstanțelor și gradului de culpă a Asiguratului

 

6. Daune cauzate mediului înconjurător

7. Cuantumul despăgubirii de asigurare, inclusiv cheltuielile suplimentare indicate mai sus, în nici un caz nu trebuie să depășească limitele responsabilității stabilite pentru fiecare risc în parte sau limita agregată.

 

8. Protecția de asigurare se extinde în exclusivitate numai asupra cazurilor asigurate, survenite pe parcursul termenului de valabilitate a contractului de asigurare. Asigurătorul nu este în drept să nu plătească despăgubirea de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă.

SERVICIILE
COMPANIEI