Politica de confidențialitate

Aprob

Prin ordin nr. 16  din 01.04.2024

Presedinte al Consiliului Societatii    

_______________Călin TOMULEȚ

 

POLITICA

de securitate a datelor cu caracter personal pentru utilizatorii

paginii web www.intact.md

Stimate Client,

Compania „Intact Asigurări Generale S.A. în calitate de administrator al paginii web www.intact.md, face uz de platforma online în scopul oferirii utilizatorului unui spectru larg de date și acțiuni posibile în scopul unei interacțiuni eficiente și la distanță cu asiguratorul.

Continuarea utilizării paginii web, plasării cererii de ofertă de asigurare și efectuarea unei plăți prin intermediul acesteia, reprezintă acceptarea tacită de către Dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor, precum și consimțământului de a le procesa și stoca datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011. Prezenta politică poate fi modificată unilateral de către Compania „Intact Asigurări Generale S.A., intrând în vigoare din data publicării.

În cazul în care nu acceptați sau nu sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în prezentul document sau dezacordul privind prelucra și stoca datele cu caracter personal, urmează să închideți pagina web cît și alte servicii, oferte și informații disponibile ale acesteia.

Compania „Intact Asigurări Generale S.A. este deținătorul dreptul de autor asupra paginii web www.intact.md inclusiv toate secțiunile acesteia. Este interzisă reproducerea oricăror informații și date disponibile pe pagina web indicată supra fără acordul expres exprimat al deținătorului acestui drept.  

 


Identificarea asiguratorului

Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 55 

IDNO: 1003600062730

Licența: Seria CNPF Nr. 000903 din 03.06.2017; 

Pagina web oficială: www.intact.md 

Mail: office@intact.md 

Telefon/ Fax: (+373) 022-26-01-26 / 022-26-01-01


 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal  

1.1. Prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a utilizatorilor paginii web este reglementat de prevederile Naționale și anume de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a Cerințelor fată de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010 şi europeană (Conventia Consiliul Europei nr. 108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal), Compania „Intact Asigurări Generale S.A. are obligația de a prelucra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter  personal care îi sunt furnizate.

 

1.2. Scopul, disponibilitatea, integritatea şi confidențialitatea tuturor informațiilor, inclusiv datelor cu caracter personal prelucrate atât în cadrul prelucrării manuale, cît și sistemelor şi proceselor de tehnologie informațională, constă în asigurarea înregistrării informațiilor referitoare la crearea bazei de date privind utilizatorii web cît și clientela companiei.

 

1.3. Sunt colectate următoarele categorii de date cu caracter personal:  

 

 • numele, prenumele, patronimicul clienților și a membrilor de familie (după caz), sexul persoanelor;
 • data nașterii/fondării;
 • IDNO/IDNP;
 • cetățenia;
 • semnătura;
 • date din actele de identitate;
 • adresă (domiciliul/reședință);
 • date din actele de stare civilă;
 • permisul de conducere;
 • date biometrice sau antropometrice;
 • date de contact (număr de telefon, e-mail);
 • profesie;
 • loc de muncă;
 • funcție;
 • rechizite bancare;
 • date din certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport;
 • date din actele de proprietate asupra bunurilor mobile/imobile;
 • existența de sancțiuni administrative;
 • date din certificatele medicale;
 • date privind starea de sănătate.

 

1.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:

 

  a) Perfectarea contractelor;

  b) Prestarea serviciilor de asigurare și de reasigurare;

  c) pentru calculul primelor de asigurare și evaluarea riscurilor asigurate;

  d) Perfectarea contractelor cu furnizorii de produse/servicii;

  e) pentru acordarea de beneficii și îmbunătățirea permanenta a calității serviciilor și produselor;

  f) corespondență, soluționare reclamații și solicitări, recuperarea creanțelor, acțiuni în regres;

  g) acțiuni judiciare, prezentării rapoartelor financiare, efectuarea de analize statistice/actuariale trimestriale şi anuale către instituțiile statului;

  h) după caz, alte scopuri necesare îndeplinirii sarcinilor menționate, conform legislației în vigoare;

  i) identificarea clienților, scanarea subiecților supuși sancțiunilor internaționale si detectarea si prevenirea potențialelor fraude.

 

1.5. Stocarea datelor are drept scop identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările pot fi distruge/șterge, sau păstrate în dependență de necesitatea și relevanța acestora în sensul prelucrării ulterioare eventual menținerea unei evidențe. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege, acestea pot rămâne la păstrare primind statut de document de arhivă.

 

1.6. Datele cu caracter personal se prelucrează/stochează: pe suport de hârtie, sau în format electronic, compania consolidând politica de securitate a acestora pentru a asigura protecția clienților săi împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate.

 

2. Sursa datelor cu caracter personal

Compania „Intact Asigurări Generale S.A. colectează date cu caracter personal direct de la subiecții de date cu caracter personal sau de la persoane fizice sau juridice de drept public sau privat sau din documente/registre publice.

 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 5 alin. (1) „prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal” sau pe art. 6 alin. (1) lit. (a) „prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu excepția cazurilor în care subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimțământul. În cazul subiectului datelor cu caracter personal în privința căruia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obținerea consimțământului în formă scrisă al tutorelui” din Legea nr. 133/2011, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

4. Categoriile de persoane cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate următoarelor persoane:

 • instanțele de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță, organelor de urmărire penală;
 • în cadrul activității de investigare/control.
 • instituții de stat cărora li se subordonează și care monitorizează activitatea companiei în conformitate cu legislația în vigoare (Comisia Națională a Pieței Financiare, Banca Națională a Moldovei, Serviciul Fiscal, Biroul Național Statistică), doar în scop statistic și doar pentru a respecta obligațiile ce reies din cadrul normativ legal în vigoare.
 • de a transmite promoții, oferte, mesaje publicitare și de marketing a serviciilor noastre sau ale partenerilor noștri, prin telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare; 

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți se va efectua atât în formă fizică (suport de hârtie, contracte de asigurare) și formă electronică (rapoarte), cu respectare tuturor normelor de securitate astfel încât să fie evitate scurgerile de informații, erorile umane și distrugerea sau denaturarea datelor cu caracter personal.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal către aceste persoane se face conform prevederilor legale.  

 

5. Măsuri de securitate a datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal, sistemele și procesele din cadrul companiei de asigurări sunt protejate în mod adecvat și continuu.

Angajații sunt responsabili de asigurarea securității datelor cu caracter personal și a sistemelor IT în limitele obligațiilor sale de serviciu, în conformitate cu contractul individual de muncă, a fișei postului și a regulamentelor interne ale „Intact Asigurări Generale” S.A..

Datele cu caracter personal sunt utilizate doar cu ajutorul unui hardware și software achiziționat și utilizat în mod legal, în conformitate cu destinația și scopul îndeplinirii obligațiunilor de serviciu în cadrul companiei.

Orice utilizare/prelucrare a datelor cu caracter personal este posibilă doar după identificarea utilizatorului. Utilizatorul va avea acces doar la acele date cu caracter personal ce sunt necesare pentru ca acesta să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Utilizatorul nu este în drept să acceseze, obțină, copieze, descarce, utilizeze, transmită date cu caracter personal în oricare alte scopuri decât cele de serviciu. Aceste prevederi rămân valabile în timpul și după ce utilizatorul încetează relațiile cu „Intact Asigurări Generale” S.A.

 

6. Modificarea informației din prezentul document

Prin utilizarea în continuare a site-ului, indicați că acceptați și respectați prezenta politică de securitate a datelor cu caracter personal, care pot fi revizuită periodic, prin actualizarea acestei pagini. Utilizarea în continuare a paginii web www.intact.md presupune acceptarea modificărilor aduse prezentei politici. 

Ce este o asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA)?

RCA este prescurtarea pentru "Raspundere Civila Auto". Este un tip de asigurare obligatorie pentru vehiculele înmatriculate în majoritatea țărilor. Scopul principal al asigurării RCA este de a proteja proprietarii de vehicule împotriva riscului de a fi răspunzători pentru pagubele materiale sau vătămările corporale cauzate altor persoane sau proprietăți în urma unui accident auto în care sunt implicate vehiculele asigurate. Astfel, în cazul unui accident, asigurarea RCA acoperă daunele materiale sau costurile de tratament medical ale terților prejudiciați, dar nu și pagubele suferite de proprietarul vehiculului asigurat.

Este valabilă asigurarea în format electronic?

Da. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCA și Carte Verde poate fi verificată pe cnpf.md.
În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul şi-a exprimat consimţământul privind încheierea contractului.