Asigurare riscuri financiare

AORC

Descrierea succintă a produsului

Asigurările de pierderi financiare sunt concepute pentru a oferi protecție împotriva riscurilor financiare care pot afecta afacerile sau persoanele fizice. Acestea sunt adesea utilizate pentru a gestiona riscurile financiare și pentru a asigura continuitatea afacerii în fața unor evenimente neprevăzute.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de pierderile financiare suportate de către Asigurat, în rezultatul neexecutării (executării necorespunzătoare) neintenționate a obligațiilor Debitorului stabilite în contractul comercial.

Riscurile asigurate

Riscul asigurat, conform contractelor încheiate în baza Condițiilor, se consideră pierderile financiare, suportate de către Asigurat în procesul desfășurării activității, rezultate din:

  • necorespunderea calității reale a mărfii sau serviciilor stipulate în contract, în certificatul de calitate cu standardele de stat sau alte documente, care confirmă calitatea mărfii, precum și modificarea asortimentului.
  • neachitarea sau achitarea incompletă pentru marfa livrată, încălcarea termenelor de plată pentru marfa livrată.
  • nelivrarea sau livrarea incompletă a mărfii conform nomenclatorului și listei de completare a mărfii, încălcarea termenelor de livrare a mărfii.
  • insolvabilitate economică sau faliment, avizate în modul corespunzător de instanța de judecată.
  • neachitarea de către contragenți a împrumuturilor sau altor facilități financiare acordate, prevăzute în contractul de asigurare.
  • alte cauze, incluse în contractul de asigurare, care provoca pierderi financiare neprevăzute ale Asiguratului, urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor ce rezultă din contractul comercial.

Perioada asigurării 

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de la o lună până la 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului și reprezintă valoarea interesului material al Contractantului/Asiguratului și se stabilește prin acordul părților și se indică în contractul de asigurare, reieșind din valoarea contractului comercial încheiat și a eventualelor pierderi financiare ale Asiguratului, lucrărilor, mărfurilor și serviciilor, stabilite în contractele respective în caz de neîndeplinire nepremeditată parțială sau totală, în termenii stabiliți, a obligațiilor contractuale de către Debitor.

Prima de asigurare

Cuantumul primei de asigurare se stabilește de către Asigurător reieșind din suma asigurată și cota tarifară pentru fiecare din riscurile asigurate care variază de la 2% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Dacă altceva nu este prevăzut în contractul de asigurare, acesta este valabil doar în limita teritoriului Republicii Moldova.