Termeni și condiții

Termeni și condiții privind utilizarea paginii web
și contractarea serviciilor de asigurare prin intermediul plăților electronice

 

Stimate utilizator, rularea în continuare a paginii web www.intact.md prezumă familiarizarea Dumneavoastră cu Termenii și Condițiile de utilizare a acesteia, inclusiv consimțământului de a procesa, prelucra și stoca datele cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011, informații adiționale puteți afla în compartimentul Politica de securitate a datelor cu caracter personal pentru utilizatorii paginii web www.intact.md.

 

Prin intermediul paginii web, Compania Intact Asigurări Generale S.A. oferă utilizatorului posibilitatea de a accesa date care conțin oferte de prețuri ale produsele de asigurare, corespunzător, reieșind din specificul produsului solicitat (tipul de asigurare), acesta este identificat suplimentar în baza Condițiilor de asigurare și contractelor de asigurare care sunt parte integrantă a acestora.

 

Plasarea comenzii în regim online are loc prin completarea formularului. Procesarea cererii v-a avea loc doar dacă vizitatorul paginii web a luat cunoștință cu prezentul document și a bifat manual și conștient ”Sunt de acord cu termenii și condițiile”.

 

1. Noțiuni

 • activitate de asigurare – activitate care constă, în principal, în înaintarea ofertelor, negocierea şi încheierea contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare, încasarea de prime, regularizarea de daune, efectuarea acțiunilor de regres şi recuperarea daunelor;
 • activitate de reasigurare – activitate care constă în preluarea riscurilor cedate de o societate de asigurare sau de reasigurare rezidentă sau dintr-un stat terț;
 • asiguratul - persoana a cărei sănătate, răspundere civilă sau bunuri sunt asigurate în baza contractului de asigurare.
 • asigurare – transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului la care este expusă viața, sănătatea sau patrimoniul unei persoane, de la asigurat la societatea de asigurare în conformitate cu contractul de asigurare;
 • asistență – acordare de către societatea de asigurare sau de reasigurare, de către brokerul de asigurare și/sau de reasigurare sau de către orice persoană juridică, în baza unei convenții de colaborare, în caz de producere a riscului asigurat, a asistenței contractantului, asiguratului, reasiguratului, beneficiarului asigurării și terțului păgubit sau, după caz, unei alte societăți de asigurare sau de reasigurare, care constă în organizarea prestării serviciilor tehnice, medicale, financiare și juridice aferente achitării despăgubirii;
 • autoritate de supraveghere – Banca Națională a Moldovei;
 • beneficiar al asigurării – persoană fizică sau juridică asigurată sau desemnată de contractant, care primește despăgubirea și/sau indemnizația ori beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;
 • contract electronic – totalitatea documentelor electronice ce constituie contractul de drept civil, urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi şi obligaţii civile, al căror obiect îl pot constitui bunurile, lucrările sau serviciile;
 • contractant al asigurării – persoană fizică sau juridică care are un contract de asigurare încheiat cu un asigurător;
 • utilizator - persoana care utilizează site-ul www.intact.md, procură produsele de asigurare și are capacitatea legală și vârsta legală conform legii de a încheia un contract de asigurare.
 • asigurator - persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condițiile prezentei legi, deține licență pentru desfășurarea activității de asigurare (reasigurare).
 • contract de asigurare - actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului care preia asupra sa riscul asigurat, obligându-se la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane o despăgubire sau suma asigurată.
 • condițiile generale de asigurare - clauzele contractuale emise de asigurator, ce reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare și reglementează drepturile și obligațiile parților din contractul de asigurare.
 • despăgubire de asigurare – sumă datorată sau plătită de către societatea de asigurare asiguratului, beneficiarului asigurării sau unui terț păgubit în vederea compensării pagubei produse de cazul asigurat, în limitele prevăzute de contractul de asigurare;
 • indemnizație de asigurare –  sumă datorată sau plătită de către societatea de asigurare persoanei asigurate/asiguratului, beneficiarului asigurării și terțului păgubit la producerea riscului prevăzut în baza și în limitele contractului de asigurare;
 • ofertă - propunerea de preț și condiții de asigurare înaintată de către asigurător, prin diferite canale de comunicare, ca urmare a completării unui formular electronic, în formă scrisă sau solicitării verbale și furnizării de către solicitant a datelor necesare formării ofertei respective, inclusiv furnizarea datelor cu caracter personal;
 • plată online - efectuarea operațiunii de decontare electronică a mijloacelor bănești, cu carduri bancare, prin oferirea unui link unic pe pagină web securizată a băncii.
 • primă de asigurare – sumă pe care contractantul este obligat să o plătească societății de asigurare la eliberarea unei polițe de asigurare, în modul şi în termenul prevăzute de contractul de asigurare, în schimbul acoperirii de către societatea de asigurare a riscului asigurat;
 • prestarea serviciilor pe cale electronică - efectuarea serviciilor care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fără prezența fizică în același timp a parților.
 • poliță de asigurare electronică – polița de asigurare emisă de asigurător în baza unei cereri scrise sau solicitări electronice, ca urmare a acordului contractantului/asiguratului asupra acestor Termeni și Condiții, achitării primei de asigurare prin mijloace electronice de plată și transmiterii poliței de asigurare la o adresă electronică indicată cerere/solicitare;
 • tehnologie informațională – totalitatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor de prelucrare şi transmitere a informației care conține date cu caracter personal şi regulile de aplicare a acesteia;
 • sumă asigurată – limită maximă a răspunderii societății de asigurare în cazul producerii riscului pentru care a fost încheiat contractul de asigurare;
 • supraveghetor de grup – autoritate de supraveghere responsabilă de supravegherea unui grup;
 • sistemul informatic -    dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de  telecomunicații.

 

2. Încheierea contractului de asigurare prin intermediul paginii web www. intact.md

În corespundere cu prevederile Codului Civil, produsele / contractele de asigurări identificate și propuse către utilizator reprezintă o ofertă de a contracta, adresată unui cerc ne definit de persoane, pe segmentul produselor disponibile drept urmare a accesării acesteia de pe pagina web.  

Condițiile de asigurare ale asigurătorului sânt obligatorii pentru asigurat dacă contractul prevede expres aplicarea lor şi dacă ele sânt expuse în textul contractului sau pe verso ori fac parte integrantă a contractului sub formă de anexă. În cazul în care condițiile de asigurare se prezintă în anexe la contractul de asigurare, faptul înmânării anexelor de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.

Limba utilizată în relațiile juridice dintre asigurător și contractant este limba română.

Încheierea contractului are loc conform următorilor pași:

 • Completarea formularului de ofertă de către Utilizator corespunzător tipului de asigurare necesar;
 1. Datele și informațiile personale ce au fost introduse/furnizate sunt reale la momentul introducerii/furnizării datelor;
 2. Utilizatorul urmează să se asigure că datele introduse sunt corecte, având posibilitatea de a le modifica dacă observă neconcordanțe, asumându-și responsabilitatea de corectitudinea introducerii datelor în cazul dacă prima de asigurare se achită online.
 • Calculatorul online va afișa date despre cuantumul primei de asigurare și alte date (după caz).
 • Utilizatorul urmează să studieze condițiilor de asigurare generale, specifice tipului de asigurare ales.
 • Dacă utilizatorul este de acord cu oferta companiei de asigurări, pentru a contracta serviciul, ultimul urmează să creeze un cont pe platforma https://intact.md, sau să conecteze cu contul său deja creat ori să utilizeze contul său de Facebook, Google.
 • Utilizatorul urmează să selecteze perioada de asigurare, oferă date concretizate reieșind din segmentul tipului de asigurare dorit, condițiile și cerințele prevăzute pentru forma de achitare și să finalizeze procesul de contractare a serviciului.
 • Plata primei se face în corespundere cu condițiile prevăzute în pct. 3 „Condiții de plată” al prezentului document, prima de asigurare este achitată direct în contul companiei de asigurări.
 • Contractul de asigurare electronic se consideră încheiat în momentul intrării în contul bancar al companiei de asigurări a primei de asigurare sau a primei rate, ori în momentul confirmării plății.  
 • Polița de asigurare va intra în vigoare la data stabilită (potrivit formularului) prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare / primei rate în contul companiei de asigurare.
 • Ulterior confirmării plății primei de asigurare, polița de asigurare cât și contractul vor fi disponibile pentru descărcare în „Cabinetul Personal” secțiunea „Polițe de asigurare”, sau poate fi ridicat la sediul companiei.
 • Valabilitatea poliței de asigurare RCA sau Carte Verde poate fi efectuată pe site-ul oficial al Băncii Naționale a Republicii Moldova https://rca.bnm.md/.

 

3. Condiții de plată

3.1. Plata primei de asigurare se face integral sau în rate în dependență de specificul produsului de asigurare solicitat și prevederile contractuale.  

3.2. Dovada plății primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă, ordinul de plată sau bonul electronic.

3.3. Se acceptă procesarea prin centrele băncilor acquiring din Republica Moldova, cardurile de debit/credit de la Visa International Limited, MasterCard Inc.

3.4. Plătitorul este de acord că detaliile cardului de debit/de credit furnizate de acesta trebuie să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/de credit care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia. Plătitorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.

3.5. Plătitorul garantează, este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată online și furnizează detaliile cardului.

3.6. Pentru efectuarea plății vor fi solicitate următoarele date:

 • Numărul cardului (16 cifre);
 • Data expirării (luna și anul);
 • Codul CVC sau CVV (3 cifre);
 • Numele și prenumele de pe cardul de plată.

3.7. Metoda de plată prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalul băncii BC Moldova Agroindbank S.A. și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card sau titularul de card).

3.8. Plata primei de asigurare se face în MDL, în cazul în care valuta cardului diferă, la convertirea sumei se va lua cursul băncii emitente a cardului, asiguratorul nu încasează alte plăți decât prima de asigurare, comisioanele și/sau alte plăți pot fi reținute reieșind din sistemul de plată a băncii sau Visa International Limited, MasterCard Inc.

3.9. Important, în cazul introducerii date eronate ale contractului de asigurare sau a primei de asigurare, tranzacția nu va avea loc, sursele financiare ne fiind extrase.

 

4. Contractul

Polița de asigurare și contractul emise prin intermediul mijloacelor electronice la distanță este identic celor clasice, având aceiași valoare juridică între părțile contractante, în acest sens, facem referire la Legea Nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Codul Civil, Legea nr. 284 din 22.07.2004 privind serviciile societății informaționale.  

4.1. Contractul de asigurare poate fi modificat sau rezoluționat în baza cererii scrise depusă la sediul companiei de către persoana interesată şi doar potrivit legislației în vigoare, contract sau condițiile de asigurare.

 • Rezoluțiunea poate avea loc la cererea asigurătorului sau contractantului/asiguratului, doar în cazul în care partea opusă nu își onorează obligațiile prevăzute de contract sau încalcă legislația.
 • Rezoluțiunea ca urmare a consumării interesului asigurat, în acest caz, contractantul/asiguratul datorează doar acea parte din primă ce corespunde duratei riscului, iar asiguratorul este în drept să rețină o taxă de gestiune pentru încheierea contractului de asigurare.
 • Asigurătorul are dreptul doar la prima care se atribuie perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluțiunii, cu excepția când în perioada de asigurare s-a produs un caz asigurat, în asemenea circumstanțe, asigurătorul păstrează cuantumul integral al primei de asigurare.
 • Părțile pot cere rezoluțiunea contractului de asigurare şi în alte cazuri expres prevăzute de lege sau în corespundere cu condiții de asigurare sau de contractul.
 • Rezoluțiunea contractului de asigurare ulterior producerii unui caz asigurat nu constituie temei de absolvire a asiguratorului de la obligația de plată a despăgubirii de asigurare.

4.2. Contractul de asigurare poate să încetează în următoarele cazuri:

 • prin acordul părților;
 • la expirarea termenului său de acțiune;
 • la îndeplinirea de către asigurător a obligațiilor contractuale;
 • la lichidarea contractantului/asiguratului persoană juridică sau la decesul asiguratului persoană fizică;
 • la lichidarea asigurătorului, în modul stabilit de legislație;
 • în alte cazuri prevăzute de legislație.

 

5. Reclamații

Orice reclamație poate fi înregistrată oficial prin expedierea unui mesaj electronic sau depusă fizic la sediul Companiei. Informația publicată pe prezenta pagină web poate fi modificată total sau parțial fără necesitatea unei notificări prealabile a Utilizatorilor.

Pentru întrebări suplimentare cu privire la termeni și condiții de ofertare și contractare a serviciilor de asigurare cu utilizarea mijloacelor electronice, ne puteți contacta


Contacte ale asigurătorului

Compania „Intact Asigurări Generale” S.A.

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 55 

IDNO: 1003600062730

mail: office@intact.md 

Telefon/ Fax: (+373) 022-26-01-26 / 022-26-01-01

Orele de program 08.30 - 17.30 de luni până vineri.

Ce este o asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA)?

RCA este prescurtarea pentru "Raspundere Civila Auto". Este un tip de asigurare obligatorie pentru vehiculele înmatriculate în majoritatea țărilor. Scopul principal al asigurării RCA este de a proteja proprietarii de vehicule împotriva riscului de a fi răspunzători pentru pagubele materiale sau vătămările corporale cauzate altor persoane sau proprietăți în urma unui accident auto în care sunt implicate vehiculele asigurate. Astfel, în cazul unui accident, asigurarea RCA acoperă daunele materiale sau costurile de tratament medical ale terților prejudiciați, dar nu și pagubele suferite de proprietarul vehiculului asigurat.

Este valabilă asigurarea în format electronic?

Da. Polițele în format electronic sunt valide și legale. Valabilitatea RCA și Carte Verde poate fi verificată pe cnpf.md.
În cazul în care contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică, se prezumă că prin plata primei de asigurare asiguratul şi-a exprimat consimţământul privind încheierea contractului.