Asigurare de garanții

AORC

Descrierea succintă a produsului

Asigurările de garanții reprezintă cauțiunile prin care se garantează faptul că, în cazul în care companiile care sunt invitate să participe la licitații trebuie să înmâneze, odată cu oferta lor, cauțiuni care sa garanteze că aceștia nu-și vor retrage oferta pe perioada licitației iar, în cazul în care câștigă licitația, aceștia vor încheia contractul în condițiile stipulate în ofertă.

Obiectul asigurării

Obiectul Garanției pentru ofertă, îl constituie emiterea de către Asigurător, la cererea Asiguratului în calitatea sa de ofertant în cadrul unei proceduri de achiziție publică, a Poliței de asigurare a Garanție pentru ofertă, în favoarea unor terți Beneficiari (autoritate contractantă), prin care se angajează să plătească o sumă de bani (precizată în fișa de date a achiziției și în oferta Asiguratului), în locul Asiguratului, în conformitate cu prevederile stipulate în condițiile de asigurare. 

Riscurile asigurate

Riscurile care sunt preluate în asigurare prin Polița de asigurare a Garanției pentru ofertă, sunt legate de faptul că polița protejează autoritatea contractantă (beneficiarul), în cazul în care se constată că, Asiguratul, în calitate de ofertant, se află în una din următoarele situații:

  • Asiguratul își retrage oferta depusă în perioada de valabilitate a acesteia sau a modifică oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor;
  • Asiguratul își revocă oferta după adjudecarea contractului, eșuează sau refuză să semneze formularul contractului, nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei
  • deși este desemnat câștigătorul licitației, Asiguratul nu reușește sa constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Valoarea garanției pentru ofertă este de maxim 2 % din valoarea estimată a contractului. Asiguratorul acoperă riscul asigurat în baza prezentelor Condiții de asigurare numai în legătura cu contractul de bază menționat în Polița de asigurare a Garanției pentru ofertă.

Perioada asigurării

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de 12 luni și intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei tranșe a primei de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată reprezintă valoarea garanției prevăzută în Polița de asigurare, sumă stabilită în funcție de contractul de achiziție publică și precizată în oferta financiară și fișa achiziției, din care derivă obligațiile asiguratului și este exprimată în aceeași valută.

Prima de asigurare

Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare și se stabilește în baza cotelor tarifare indicate în Condițiile de asigurare care variază de la 0,1% până la 10%.

Teritoriul asigurării

Teritoriul de asigurare îl constituie Republica Moldova dacă nu s-a convenit altfel cu Asiguratorul printr-un acord comun cu asiguratul.